Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Продукти с военно приложение > АКВC Intercom :
[]
AKBC Intercom уредба

АКВС ИНТЕРКОМ е част от платформа за комуникации и контрол, която осигурява своевременен и достоверен обмен на информация между тактическите звена в армията и с взаимодействащи структури по вертикала и хоризонтала в среда на C2/C3 йерархичност с цел автоматизиране на дейностите по управление и контрол на комуникациите.

АКВС ИНТЕРКОМ предоставя:

 • Вътрешно обектен говорен конферентен режим (в състава на КЩМ)
 • Отделни пултове за управление, чрез които се създава възможност за конферентна говорна връзка за оперативно взаимодействие между командирите на тактическото звено (затворена група потребители - командири)
 • Възможност за включване чрез гъвкав кабел шлемофон или микротелефонна гарнитура към пулта за управление за говорна връзка на личния състав на КЩМ
 • Възможност пултовете за управление за говорна връзка на личния състав на КЩМ да индицират със светлинни сигнали провеждането на разговор /повикване/
 • Отдалечен достъп на пултове за управление по кабелна двупроводна линия, които достигат до 12км
 • Възможност за селективен избор на външни гласови направления в симплексен режим чрез използване на HF и VHF трансивъри
 • Позволява произволна ретранслация на говор на двойка HF/VHF трансивъри в КЩМ от упълномощен оператор
 • Възможност командирът да бъде включен в общия номерационен план в обхвата на тактическото звено посредством допълнително устройство, комутатор на телефонни канали

АКВС ИНТЕРКОМ се състои от:

 • CS - Box (централен комутационен блок)
 • CС - Box (пулт на командира)
 • C - Box (пулт на екипажа)
 • Преносим пулт (износим пулт)


Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!